Предоставяни услуги

null Декларация за съгласие

nullПосещение на обекти и прояви

nullЗаписване на нов ученик

nullИздаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от училище

nullИздаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование

nullИздаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование

nullИздаване на заповед от Директора на ОУ „Стефан Караджа“ за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

nullИздаване на удостоверение за завършен клас

nullОтсъствия по уважителни причини до 3 дни

nullОтсъствия по уважителни причини до 7 дни

nullПреместване на ученици в държавните и в общинските училища

nullПриемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

nullПриемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

nullВътрешни правила за достъп до обществена информация