Проекти

Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Сборна група  с ученици от 5 – 7. клас по Информационни технологии


Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“

Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

 

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по ътищата“

 

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Клубове в начален етап:

„Занимателна математика“ – А. Игнатова, „Уча и се забавлявам с математика“ – М. Иванова, „Училище за здраве“ – Н. Енчева

Клубове в прогимназиален етап:

 „Математика“- Д. Божилова, „Здраве“- Д. Найденова, „Дигитално творчество“ – М. Георгиева, „Колективен спорт“ – М. Желев, „Скаути“ – А. Деведжиева,

Възнаграждение на учител за реално взетите астрономически часове.

Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. 

Модул 1 „Бизнесът в училище“

– Мотивиране на учениците за обучение в професии и профили в областта на
предприемачеството и STEM компетентностите;
– Запознаване с практическата приложимост на технологиите по изучаваните
общообразователни, профилиращи предмети и специалности от професии:
представители на бизнеса подпомагат преподаването в клас;

Програмата е насочена към интегрирани решения за нова училищна творческа среда с фокус върху природните науки, инженерните науки, математиката и технологиите (STEM), включващи различни елементи според конкретната нужда на училището и училищната общност, вкл.: преустройство на съществуващи пространства, технологии, нови методи на преподаване, ново или интегрирано учебно съдържание, нова организация на учебния процес, подкрепяща среда за ученици със специални образователни потребности при необходимост. Крайният продукт от програмата ще бъдат технологични центрове в училищата, които представляват интегрирана съвкупност от кабинети, и други учебни пространства в училищата, създаване на култура за иновации сред училищните общности.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

   Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Линк към сайта: react.mon.bg

Основно училище „Стефан Караджа“е включено в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на децата със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в ОУ „Стефан Караджа“

Дейностите, по които  училището участва са:

  • Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие;
  • Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения;
  • Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата  от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта;

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифровa компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за
интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано
обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png      Отчет на проект -2019/2020 г.

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png      Отчет на проект -2020/2021 г.

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png      Отчет на проект -2021/2022 г.