Проекти

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

2022/2023 учебна година

I. ОСНОВНА ЦЕЛ

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси.

Програмата създава условия за личностното развитие на учениците, развива техните творческите способности и ги мотивира да поддържат трайни знания и интерес в съответната област.

II. ОБУЧЕНИЕ

За учебната 2022/2023 г. 8 ученици от ОУ „Стефан Караджа“ са включени в групите за подготовка за олимпиади и състезания.

Сформирана е  сборна група  с ученици от 5 – 7. клас по Информационни технологии с ръководител: Мария Георгиева


Модул 2 „Обучение на заети в системата на предучилищното и училищното образование педагогически специалисти за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсен учител“ и „учител по религия“

Модул 4 „Продължаваща квалификация за учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и конференции“

На квалификационен курс в ЦЕРН, Швейцария  – септември 2022 г. се обучи Мария Георгиева – гл.учител по Информатика и ИТ

Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” 

ОУ ”Стефан Караджа“-Добрич е едно от  училища  спечелило проект по тази програма. Целта е :

• Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес;

• Развитие на творческите способности на учениците;

• Интеркултурно образование и възпитание;

• Създаване на условия за допълнително творческо развитие на детето;

• Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области;

• Мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности.

• Демонстриране от учениците на професионални знания, умения и компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на избраната професия.

• да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява;

• да се създават условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области;

• да се мотивират учителите за работа с ученици с изявени способности в съответните области;

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 2022/2023 учебна година

1.1.Математика – „Занимателна математика“ – Анелия Игнатова;
1.2.Дигитална креативност – „Детско програмиране“ – Магдалена Иванова;
1.3.Екологично образование и здравословен начин на живот –„Спортувай,играй и се смей! На здравето кажи здравей!“ -Наталия Енчева;
1.4.Дигитална креативност – „Дигитално творчество“ – Мария Георгиева;
1.5.Екологично образование и здравословен начин на живот – „Здраве“ – Дечка Найденова;
1.6.Екологично образование и здравословен начин на живот – „Ние сме света“– Десислава Шестакова-Гавраилова;
1.7.Изкуства и култура – „Малките творци“ – Радина Костадинова;
1.8.Математика – „Математика – НВО VII клас“- Дариела Божилова

Модул „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот

През учебната 2022/2023 г. ОУ „Стефан Караджа“ работи по Национална програма „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“.
Програмата е насочена към ученици, учители и родители от първи до седми клас и цели изграждане на партньорство и доверие между класни ръководители, учители и родители, активно включване на родителите в училищния живот и превръщането на училището на място за учене, преживявания, споделяне, развиване на способности и умения на учениците.
Привличането на родителите в училищния живот на децата им допринася за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за развиване на положително им отношение към ученето и постигане на успехи в различни сфери.
Програмата позволява изключителна гъвкавост и разнообразие от теми, начини на провеждане на срещи между учители, родители и ученици, включването на външни лектори и т.н.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на заместници на отсъстващи учители да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. Да се повиши качеството на учебно-възпитателния процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на учениците,това са основните цели,които целим да постигнем в работата си.

Националната програма „Отново заедно” е за провеждане на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот. Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на психичното им здраве, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областга на науките, изкуствата, технлогиите и спорта, които да спомогнат за развитие на способностите на учениците в тези области и като

цяло да стимулират личностното им развитие. Тя се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни, общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I до XI клас през учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 години.

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. 

Модул 1 „Бизнесът в училище“

– Мотивиране на учениците за обучение в професии и профили в областта на
предприемачеството и STEM компетентностите;
– Запознаване с практическата приложимост на технологиите по изучаваните
общообразователни, профилиращи предмети и специалности от професии:
представители на бизнеса подпомагат преподаването в клас;

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

   В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

   Проектът ще се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Линк към сайта: react.mon.bg

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на децата със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в ОУ „Стефан Караджа“

Дейностите, по които  училището участва са:

  • Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие;
  • Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения;
  • Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата  от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта;

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифровa компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за
интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано
обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png      Отчет на проект -2019/2020 г.

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png      Отчет на проект -2020/2021 г.

https://stkaradja-dobrich.com/wp-content/uploads/2020/02/word.png      Отчет на проект -2021/2022 г.