СТЕМ 4_урок – 7. клас

“Центъра на тежестта”  – 7. клас

В поредния СТЕМ урок  учениците  определяха центъра на тежестта на различни геометрични, направиха упражнения за равновесия с предмети и на човешкото тяло при различни движения на тялото. Предметите математика, физика, физическо възпитание и информационните технологиите,  предсавиха практическото приложението на центъра на тежестта чрез наблюдение и практически упражнения. На работните маси за всеки екип имаше подготвени материали: работни листи, необходимите материали и Lego конструктор.

Описание на дейността

Стъпка 1

Учениците бяха разделени на пет екипа и всеки от тях получи работни листи и материали.

Стъпка 2

Беше изнесена 10-минутна презентация за “Центъра на тежестта” – седмокласниците си припомниха за уравновесяване на две сили, определяха центъра на тежестта на различни геометрични фигури за всеки екип и на произволна равнинна фигура.

стем 26.01.23
стем 7_2
стем 7_1

Практическа дейност по екипи: 

Стъпка 3

След видео от “Приказки за физиката” учениците дискутираха  направените опити за устойчиво и неустойчиво  равновесие на телата.  Използваха правилото на Торичели за устойчиво равновесие на телата.

Стъпка 4

Демонстрираха се различни положения на тялото при движение на торса, ръцете и краката. Чрез видео и снимки на различни спортове, наблюдаваха как се променя центъра на тежестта на тялото.

Стъпка 4

С Lego конструктора  всеки екип създаде различна стуктура на тансегрити. Тенсегрити е вид пространствена конструкция, съставена от взаимно уравновесяващи се елементи.

Заключение

Дейността приключва след като учениците представят своите Lego конструкции.

Зад подготовката и представянето на урока бяха преподавателите: Дариела Божилова, Мария Георгиева и Милен Желев. 

Гост на СТЕМ знаятието: г-жа А. Панчева, Св. Георгиев, А. Денева, Ив. Кичева